🔎 
  
Manual de Live Systems

Estil de Codi

Estil de Codi

En aquest capítol es documenta l'estil de codi utilitzat a live systems.

Compatibilitat

●  No utilitzar una sintaxi o semàntica que sigui exclusiva de l'intèrpret d'ordres Bash. Per exemple, l'ús dels arrays.

●  Utilitzar només el subconjunt POSIX - per exemple, utilitzar $(foo) en lloc de `foo`.

●  Es pot comprovar els scripts amb 'sh -n' i 'checkbashisms'.

●  Assegurar-se que tot el codi funciona amb 'set -e'.

Indentació

●  Utilitzar sempre tabuladors en lloc d'espais.

Ajust de línia

●  En general, les línies són de 80 caràcters com a màxim.

●  Utilitzar “l'estil Linux” de salts de línia:

Mal:

 if foo; then
     bar
 fi 

Bé:

 if foo
 then
     bar
 fi 

●  El mateix val per a les funcions:

Mal:

 Foo () {
     bar
 } 

Bé:

 Foo ()
 {
     bar
 } 

Variables

●  Les variables van sempre en majúscules.

●  Les variables que s'utilitzen a live-build sempre comencen amb el prefix LB_

●  Les variables temporals internes de live-build comencen amb el prefix \_LB_

●  Les variables locals comencen amb el prefix live-build \_\_LB_

●  Les variables en relació a un paràmetre d'arrencada de live-config comencen amb LIVE_.

●  Totes les altres variables de live-config comencen amb el prefix _

●  Utilitzar claus al voltant de les variables, per exemple, escriure ${FOO} en lloc de $FOO.

●  Protegir sempre les variables amb cometes per a respectar els espais en blanc potencials: escriure “${FOO}” no ${FOO}.

●  Per raons de coherència, utilitzar sempre cometes al assignar valors a les variables:

Mal:

 FOO=bar 

Bé:

 FOO="bar" 

●  Si s'utilitzen múltiples variables, posar cometes a l'expressió completa:

Mal:

 if [ -f "${FOO}"/foo/"${BAR}"/bar ]
 then
     foobar
 fi 

Bé:

 if [ -f "${FOO}/foo/${BAR}/bar" ]
 then
     foobar
 fi 

Miscel·lània

●  Utilitzar “|” (sense les cometes) com separador en l'ús de sed, per exemple, “sed -e 's|foo|bar|'” (sense "").

●  No utilitzar l'ordre test per a fer comparacions o tests, utilitzar “[” “]” (sense ““); per exemple, ”if [ -x /bin/foo ]; ...” i no “if test -x /bin/foo; ...”.

●  Utilitzar case sempre que sigui possible en lloc de test, ja que és més fàcil de llegir i més ràpid en l'execució.

●  Fer servir noms en majúscula per a les funcions per evitar conflictes amb l'entorn dels usuaris.License: Aquest programa és un programari lliure: es pot redistribuir i/o modificar sota els termes de la Llicència Pública General de la GNU com és publicada per la Free Software Foundation, ja sigui la versió 3 de la Llicència, o (si ho preferiu) qualsevol versió posterior.

Aquest programa es distribueix amb l'esperança que sigui útil, però sense cap garantia, fins i tot sense la garantia implícita de COMERCIALITZACIÓ o ADEQUACIÓ PER A PROPÒSITS DETERMINATS. Vegeu la Llicència General Pública de la GNU per a més detalls.

Haurieu de rebre una còpia de la Llicència Pública General de la GNU amb aquest programa. Si no és així, consulteu http://www.gnu.org/licenses/.

El text complet de la Llicència Pública General de la GNU es pot trobar a /usr/share/common-licenses/GPL-3.


≅ SiSU Spine ፨ (object numbering & object search)

(web 1993, object numbering 1997, object search 2002 ...) 2024